برنامه ۵NINE Manager برای مدیریت Hyper-V سرور

برنامه AnyDesk برای ریموت از راه دور بهترین جایگزین TeamViewer

برنامه تبدیل سرورهای فیزیکی به ماشین مجازی(P2V) در HYPER-V

برنامه تبدیل کننده دیسکهای مجازی به یکدیگر VHDX TO VMDK / VMDK TO VHDX