دکمه

دکمهدکمه بزرگدکمه کوچکدکمه غیر فعالدکمه با آیکندکمه بلوک
[button]Default[/button][button size=”lg”]Default[/button][button size=”sm”]Default[/button][button disabled=”true”]Default[/button][button][icon icon_name=”fa-cog”] Default[/button][button block=”true”]Default[/button]
[button type=”primary”]Primary[/button][button type=”primary” size=”lg”]Primary[/button][button type=”primary” size=”sm”]Primary[/button][button type=”primary” disabled=”true”]Primary[/button][button type=”primary” ][icon icon_name=”fa-cog”] Primary[/button][button type=”primary” block=”true”]Primary[/button]
[button type=”info”]Info[/button][button type=”info” size=”lg”]Info[/button][button type=”info” size=”sm”]Info[/button][button type=”info” disabled=”true”]Info[/button][button type=”info” ][icon icon_name=”fa-cog”] Info[/button][button type=”info” block=”true”]Info[/button]
[button type=”success”]Success[/button][button type=”success” size=”lg”]Success[/button][button type=”success” size=”sm”]Success[/button][button type=”success” disabled=”true”]Success[/button][button type=”success” ][icon icon_name=”fa-cog”] Success[/button][button type=”success” block=”true”]Success[/button]
[button type=”warning”]Warning[/button][button type=”warning” size=”lg”]Warning[/button][button type=”warning” size=”sm”]Warning[/button][button type=”warning” disabled=”true”]Warning[/button][button type=”warning” ][icon icon_name=”fa-cog”] Warning[/button][button type=”warning” block=”true”]Warning[/button]
[button type=”danger”]Danger[/button][button type=”danger” size=”lg”]Danger[/button][button type=”danger” size=”sm”]Danger[/button][button type=”danger” disabled=”true”]Danger[/button][button type=”danger” ][icon icon_name=”fa-cog”] Danger[/button][button type=”danger” block=”true”]Danger[/button]
دیدگاه‌ها